താനൂര്‍ നഗരസഭ പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള നെല്‍വയലുകള്‍, CRZ പരിധിയിലുള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ

Posted on Saturday, January 16, 2021

താനൂര്‍ നഗരസഭ   CRZ പരിധിയിലുള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങള്‍ 

ഡിവിഷന്‍ 1,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 44 (കടല്‍ തീരം)

ഡിവിഷന്‍ 21, 22, 23, 33, 34, 35, 41, 42 (കനോലി കനാല്‍ തീരം)

ഡിവിഷന്‍ 2, 3, 4, 43 (പൂരപ്പുഴ തീരം)

Tags

താനൂര്‍ നഗരസഭയിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതായ കുടിശ്ശിക അടക്കമുളള വസ്തു നികുതി 31/03/2020 ന് മുമ്പായി ഒറ്റത്തവണയായി അടവാക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിഴ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.

Posted on Friday, March 6, 2020

        താനൂര്‍ നഗരസഭയിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതായ കുടിശ്ശിക അടക്കമുളള വസ്തു നികുതി 31/03/2020 ന് മുമ്പായി ഒറ്റത്തവണയായി അടവാക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിഴ ഒഴിവാക്കി കൊണ്ട്  സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായിട്ടുളളതാണ്.   നികുതിദായകര്‍ ഈ അവസരം പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ജപ്തി, പ്രൊസിക്യൂഷന്‍ മുതലായവ നിയമനടപടികളില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു.  

Tags

താനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Posted on Monday, January 20, 2020

ഫാറം 3
(ചട്ടം 8 കാണുക)
കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസ്

സ്വീകര്‍ത്താവ്,
താനൂര്‍ നഗരസഭ 1 മുതല്‍ 44 വാര്‍ഡിലെ സമ്മതിദായകര്‍

Tags

താനൂര്‍ നഗരസഭ CRZ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് നിര്മ്മാ ണം നടത്തിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍‍.

Posted on Saturday, January 18, 2020

താനൂര്‍ നഗരസഭ CRZ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് നിര്‍മ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Tags

ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 - അംഗീകൃത ഗുണഭോകൃതൃ പട്ടിക

Posted on Thursday, March 1, 2018

താനൂര്‍ നഗരസഭ - ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 -അംഗീകൃത ഗുണഭോകൃതൃ പട്ടിക ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

Tags