ആമുഖം

    താനൂര്‍ആധുനിക കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആസ്ഥാനവും അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്‍റെ ആസ്ഥാനവും താനൂര്‍ തന്നെനാം ഇന്ന് കാണുന്ന താനൂരിന് പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ ഒരു ചരിത്രമുണ്ട്ചരിത്രകാരന്മാര്‍അവരുടെ ചരിത്രപുസ്തകങ്ങളില്‍ ഗ്രാമത്തിന്‍റെ ചരിത്ര പെരുമ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്അതോടൊപ്പം താനൂരിന്  പേര് ലഭിച്ചതിന് പിന്നില്‍ നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങള്‍പറയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഐതിഹ്യങ്ങളാണുള്ളത്താനൂര്‍താഴ്ന്ന പ്രദേശമായത് കൊണ്ട് താഴ്ന്ന ഊര് എന്നത് ലോപിച്ച് താനൂര്‍ആയതാണെന്നും, താന്നി വൃക്ഷങ്ങള്‍ധാരളമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതിനാ‍ല്‍  താന്നി വൃക്ഷ്ങ്ങളുടെ നാട് എന്നത് താന്നിയൂര് ആയും പില്ക്കാലത്ത് താനൂര്‍ആയതാണെന്നുംകടലിലെ ചുഴികള്‍ക്ക് സംസ്കൃതത്തില്‍ പറയുന്നതാന്നിയൂരം  ലോപിച്ച്  താനൂര്‍ ആയതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു

 

Name of Municipality : TANUR

District : MALAPPURAM

Block : TANUR

Area (in KM2) : 19.49 KM2

No. Of  Divisions : 44

Population : 69534 (2011 CENSUS)

Male : 33301

Female : 36233

No. of Households : 11460

Density of population : 476/ KM2

SC Population : 2378

ST Population : 83 (As per 2011 census)

Male Female Ratio : 1058 (FEMALE)

Literacy Rate : 91.18%

No. of BPL families : 5371(2009 BPL LIST)