താനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Posted on Monday, January 20, 2020