വാര്‍ത്തകള്‍ http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in/ml/news.xml ml താനൂര്‍ നഗരസഭ പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള നെല്‍വയലുകള്‍, CRZ പരിധിയിലുള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in/ml/node/22 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">താനൂര്‍ നഗരസഭ പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള നെല്‍വയലുകള്‍, CRZ പരിധിയിലുള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ml/user/9" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mun-editor</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-01-16T13:55:02+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sat, 01/16/2021 - 19:25</span> Sat, 16 Jan 2021 13:55:02 +0000 mun-editor 22 at http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in താനൂര്‍ നഗരസഭയില്‍ NULM മുഖേന കണ്ടെത്തിയ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in/ml/node/21 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">താനൂര്‍ നഗരസഭയില്‍ NULM മുഖേന കണ്ടെത്തിയ തെരുവ് കച്ചവടക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ്</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ml/user/9" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mun-editor</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-19T11:39:22+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 03/19/2020 - 17:09</span> Thu, 19 Mar 2020 11:39:22 +0000 mun-editor 21 at http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in താനൂര്‍ നഗരസഭയിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതായ കുടിശ്ശിക അടക്കമുളള വസ്തു നികുതി 31/03/2020 ന് മുമ്പായി ഒറ്റത്തവണയായി അടവാക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിഴ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in/ml/node/20 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">താനൂര്‍ നഗരസഭയിലേക്ക് അടവാക്കേണ്ടതായ കുടിശ്ശിക അടക്കമുളള വസ്തു നികുതി 31/03/2020 ന് മുമ്പായി ഒറ്റത്തവണയായി അടവാക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിഴ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ml/user/9" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mun-editor</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-03-06T10:45:22+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 03/06/2020 - 16:15</span> Fri, 06 Mar 2020 10:45:22 +0000 mun-editor 20 at http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in താനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in/ml/node/18 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">താനൂര്‍ നഗരസഭ -പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020- കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ml/user/9" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mun-editor</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-01-20T06:01:12+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 01/20/2020 - 11:31</span> Mon, 20 Jan 2020 06:01:12 +0000 mun-editor 18 at http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in ജീവനക്കാര്യം - നഗരസഭയിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങള്‍, പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍ http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in/ml/node/17 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ജീവനക്കാര്യം - നഗരസഭയിലെ വിവിധ സെക്ഷനുകളില്‍ ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങള്‍, പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരു വിവരങ്ങള്‍</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ml/user/9" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mun-editor</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-01-18T08:26:25+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sat, 01/18/2020 - 13:56</span> Sat, 18 Jan 2020 08:26:25 +0000 mun-editor 17 at http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in താനൂര്‍ നഗരസഭ CRZ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് നിര്മ്മാ ണം നടത്തിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍‍. http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in/ml/node/15 <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">താനൂര്‍ നഗരസഭ CRZ തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചു കൊണ്ട് നിര്മ്മാ ണം നടത്തിയിട്ടുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍‍.</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ml/user/9" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">mun-editor</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-01-18T07:52:34+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sat, 01/18/2020 - 13:22</span> Sat, 18 Jan 2020 07:52:34 +0000 mun-editor 15 at http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 - അംഗീകൃത ഗുണഭോകൃതൃ പട്ടിക http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in/ml/news/draft-voter-list <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">ജനകീയാസൂത്രണം 2019-20 - അംഗീകൃത ഗുണഭോകൃതൃ പട്ടിക </span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/ml/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">webadmin</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2018-03-01T09:23:23+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 03/01/2018 - 14:53</span> Thu, 01 Mar 2018 09:23:23 +0000 webadmin 7 at http://tanurmunicipality.lsgkerala.gov.in