താനൂര്‍ നഗരസഭ പരിധിയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ള നെല്‍വയലുകള്‍, CRZ പരിധിയിലുള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ

Posted on Saturday, January 16, 2021

താനൂര്‍ നഗരസഭ   CRZ പരിധിയിലുള്‍പ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങള്‍ 

ഡിവിഷന്‍ 1,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 44 (കടല്‍ തീരം)

ഡിവിഷന്‍ 21, 22, 23, 33, 34, 35, 41, 42 (കനോലി കനാല്‍ തീരം)

ഡിവിഷന്‍ 2, 3, 4, 43 (പൂരപ്പുഴ തീരം)