താനൂര്‍ നഗരസഭ- ലൈഫ് 2020 - ഒന്നാംഘട്ട അപ്പീലിനും ആക്ഷേപങ്ങള്‍ക്കും ശേഷമുള്ള അര്‍ഹതപ്പെട്ട അപേക്ഷകരുടെ കരട് പട്ടിക